[Vocabulary and Phraseology of Eugene Onegin: Hermeneutical Essays]

Author(s): Igor Pilshchikov, Igor Dobrodomov

Leksika i frazeologiia “Evgeniia Onegina”: Germenevticheskie ocherki [Vocabulary and Phraseology of Eugene Onegin: Hermeneutical Essays]. Moscow: “Iazyki slavianskikh kul’tur”, 2008, 312 pp. Co-authored with Igor Dobrodomov.

Leksika i frazeologiia “Evgeniia Onegina”: Germenevticheskie ocherki book cover